Helse Sør-Øst og Oslo Universitetssykehus neglisjerer livreddende behandling

direktør Bård Lilleeng, Helse Sør-Øst, tidligere vise-president i Legeforeningen

Direktør Bård Lilleeng, Helse Sør-Øst, (tidl. vise-president i Legeforeningen)

I brev 2.12.08 (PDF) beskrev leger i Avhengighetsmedisinsk Forening (AMF)  grove svikt i akuttmedisinsk behandling av heroinavhengige, og påfølgende høy sykelighet og dødelighet.Vi skisserte også løsninger for livreddende akuttbehandling med erstatningsmedisin inne 6 timer etter kontakt med lege, og ba om et møte for å drøfte tiltak.  Helse Sør-Øst invitere til møte (pdf) 16. januar.

Helse Sør-Øst (HSØ) var usedvanlig godt representert med fem representanter, heriblant direktør Bård Lilleeng (tidligere vise-president i Legeforeningen) og direktør Ingerid Risland, samt medisinsk fagsjef Guri Spilhaug fra Oslo Universitetssykehus. Vi hadde derfor høye forventninger. (Legeforeningen var ikke tilstede, og besvarte aldri AMFs brev om samarbeid om livreddende akuttbehandling av heroinavhengige pasienter.)

1. Møtet åpnet ved at Ekgren takket for HSØs invitasjon, og åpnet med: ”Vi representerer Avhengighetsmedisinsk Forening –” og ble straks avbrutt av direktør Lilleeng: ”Nei, det gjør dere ikke. Avhengighetsmedisinsk Forening er ikke part. Dere er her som privatpersoner og ehh … behandlere”. [Møteinnkallingen fra HSØ er stilet til ” Styret Avhengighetsmedisinsk Forening”]

2. Direktør Lilleeng fortsatte med ”Dette er et uformelt møte” og understreket at HSØ på dette møtet ikke ønsket å diskutere konkrete problemstillinger AMF hadde tatt opp. Ingen skriftlig dagsorden forelå. HSØs formål med møtet var, i følge Direktør Lilleeng, at ”vi skal bli bedre kjent”. Frode Bie beklaget at det ikke gikk frem av møteinnkallingen at HSØ hadde bestemt at møtet skulle være et ”uformelt møte”.

3. [AMFs representanter vurderte å forlate møtet, men valgte å bli.] Alle parter presenterte seg og sin faglige bakgrunn.

4. Dr. Spilhaug presenterte Akers arbeid for en ”rusakutt” i Oslo. En lengre diskusjon fulgte, dog uten vedtak eller konklusjon.

5. På tampen av møtet spurte Ekgren hvem HSØ anser for ”å være part”. Direktør Lilleeng svarte ”F.eks. Legeforeningen”.

6. På Ekgrens spørsmål om hva som skiller et formelt fra et uformelt møte, svarte direktør Lilleeng smilende: ”I et uformelt møte slipper man å skrive dagsorden og referat”.

Helse Sør-Øst og Oslo Universitetssykehus Aker brukte anslagsvis tre dagsverk på byråkratiske finurligheter fremfor livreddende medikamentell behandling. Avhengighetsmedisinsk Forening vil fortsette å arbeide for øyeblikkelig hjelp behandling med livreddende erstatningsmedisin innen 6 timer etter kontakt med lege.

Ovenstående er hentet fra Avhengighetsmedisinsk Forenings referat fra møtet (pdf). Nettpublisert 1.7.09

 1. Gina Karlsen
  July 4th, 2009 at 10:43
  Reply | Quote | #1

  Kjære Avhengighets medisinsk Forening.

  Bli kjent møte!?
  Så poliklinisk akuttbehandling i spesialtjenesten er like fraværende?
  Masse tid og dyrbare midler er brukt -uten resultat..

  Dette bringer tankene mine tilbake til 1995.Min sønn var under behandling(elev)
  ved Statens senter for narkomane Hov i land.da han hadde vært der i 6 mnd.ble han sendt til utredning i Hamar p.g.a.sterke kroniske smerter i hode og nakke.Som følge av en bilulykke)Det ble stilt en diagnose,han trengte smertebehandling,ogdet var uforsvarlig at han ble ved behandlingsstedet da de ikke kunne gi medisinsk behandling.Han ble utskrevet og sendt hjem med en resept på 100 Paralgin forte.
  Han etterlot seg kone og et barn på 8 mnd.ved klinikken.
  Hjemme i Sandefjord var det ingen leger som ville behandle ham,han var jo narkoman-
  ingen turde.Åtte år levde han i et rushelvete,og en familie ble utslitt av å holde ham i live-uten at han måtte begå for mange lovbrudd..
  2003 da alt var håpløst,mange overdoser da var det en Lege som reddet livet hans.
  I tiden denne legen behandlet han og ca.60 andre tunge rusmisbrukere i byen,gikk overdosedødsfall ned fra ni året før til 0 under Legens virke.Legen mistet utskrivningsretten i 2005.Tenk om han hadde fått denne hjelpen i 1995…
  Vi er en stor utslitt familie,sammen med tusenvis av andre har dere vår fulle støtte.Vi håper dere vinner frem. Disse meneskene er oss så inderlig kjære og vi forlanger at de får den livreddene behandlingen de har krav på.

  Støtte fra Gina.

 2. Joe
  July 4th, 2009 at 11:31
  Reply | Quote | #2

  Hei Gina,

  Takk for dine gode ord! Jeg vil tro at dere i familien har vært helt uvurderlige for at din sønn faktisk overlevde.

  Antagelig var det lege Martin Haraldsen som behandlet din sønn etter samme oppskrift som franske allmennleger har brukt siden 1996. Helsetilsynet inndro Martin Haraldsens forskrivningsrett i 2004, og jeg overtok behandlingen av pasienter som ble ekskludert fra behandling av LAR Vestfold og Sandefjord kommune. Helsetilsynet inndro min forskrivningsrett juli 2005.

  Gjennom årene har Helsetilsynet inndratt A- og B forskrivningsretten fra flere ti-talls leger. Det er ikke uten grunn at Helsetilsynet er blitt titulert “Metadontilsynet” av landets fremste jurister. Helsetilsynet er opptatt av regelverk mer enn om pasientene overlever, og har nærmest gått en liten forskergruppe til hånde. Det har tydeligvis vært viktig å fremme “forskning” blant en selekt gruppe lege. At Helsevesenet har avskåret pasienter fra akutt livreddende behandling med erstatningsmedisin har kostet liv. Anslagsvis 4000 unge har mistet livet. På randen av denne massegraven står byråkrater fra Helsetilsyn, direktorat, departement og Den Norske Legeforening. Det er tyst. Helt tyst.

  Forandring vil skje når pasienter og pårørende handler og krever akuttbehandling med erstatnningsmedisin innen 6 timer etter første kontakt med lege. Leger og ledsagere i Berge-Liv aksjonen viser vei. http://bergeliv.no

  • Gina Karlsen
   July 4th, 2009 at 13:08
   Reply | Quote | #3

   Hei Joe!

   Ja det var Martin Haraldsen,og videre du som behandlet min sønn.

   Juli 2005 kom han til meg og sto uten behandling-.Jeg ringte deg fra Spania og han fikk en plass “mellom Stolene”en lege som får lov å gi smertebehandling,han kunne dra hjem til barna sine.Jeg er dere evig taknemlig.Han fikk hjeip og overlevde.

   Pårørende og pasienter sliter vær og en i sine hjem og møtes i div.forum. Mange resurssterke personer som kan være offentlige talsmenn.
   Hvordan kan vi mobilisere oss? Hvordan kan vi kreve rettigheten til iverksettelse av
   utredning/behandling i henhold til pasientrettighetsloven § 2-1annet ledd? Hvordan kan vi kreve fastlegers rett til å gi livreddende behandling.
   Vi krever et klart svar fra Helseministeren.Hvordan får vi han til å gi oss svar?
   Kan vi nå frem i media- i en samlet sterk gruppe?
   Det er for stille ingenting skjer..

   Ønsker deg en god dag i sommervarmen
   Gina

   • Joe
    July 4th, 2009 at 22:58
    Reply | Quote | #4

    @Gina: Avhengighetsmedisinsk Forening arbeider strikt faglig og fremmer forslag som skal gi fastleger nødvendig ryggdekning i form av akutt behandling poliklinisk og på sykehus. Jeg tror Helseministeren kommer etter når pasienter og pårørende viser vei, men det er min personlige mening og grunnen til at jeg har startet Berge Liv aksjonen (opptrapping av borgerrettighets-aksjoner kan følges via “BergeLiv” på Twitter og eller på Berge Livs webside. 10 av 10 ø-hjelp-innleggelser (inspirert av BergeLiv handlingsplan) har fått akutt behandling med erstatningsmedisin, ofte innen 6 timer. )

 3. July 4th, 2009 at 15:36
  Reply | Quote | #5

  Hei

  Dette var en trist lesning. Slik det kommer fram i dette så opplever jeg en arroganse fra HSØ som jeg synes er upassende med tanke på all den lidelse som er forbundet med det som skulle taes opp på møtet. Dere fra Avhengighetsmedisinsk Forening skulle vært tatt i mot med både åpne armer og sinn.
  Først må jeg si at jeg ikke kan ha noen mening om medisinering og hvordan folk skal medisineres. Retretten er en verdinøytral stiftelse og vi skal kun gi hjelp til videre hjelp for rusmisbrukere, straffedømte og pårørende, men jeg vil dele en viktig erfraring vi i Retretten har gjort oss.
  I 2003 kom et ektepar til oss som fikk hjelp av Haraldsen og igjennom den hjelpen klarte de å bli rusfri. De fikk Subutex av han, kom til oss for å få hjelp til å trappe seg såpass ned at de kunne legge seg inn til en medikamentellfri behandlingsinstitusjon og ble både rusfri og helt nedtrappet på Subutex. De ble skilt etter dette, men hun har klart seg godt og fått tilbake omsorgen for sine barn, samt at hun er ute i fullt arbeid. Han gikk det ikke så bra med fordi han hadde også psykiske problemer som han ikke fikk hjelp med.( Ingen kunne skille mellom rusbehandling og behandling for psykiske plager – de tok alt under ett noe som ble katastrofalt for han, men dette er en annen diskusjon noen burde se nøyere på kanskje)
  Tusen takk til alle som står på for de rusavhengige – det var igjennom slike som dere jeg selv fikk hjelp for mitt avhengighetsproblem og i dag kan jeg være til støtte for mange som sliter.

  • Joe
   July 4th, 2009 at 23:25
   Reply | Quote | #6

   Hei Rita,

   Takk for at du deler dine erfaringer fra Retretten. Dere ved Retretten gjør et viktig arbeid. Vi leger i Avhengighetsmedisinsk Forening har fokus på å redde liv, og har liten kapasitet til videre rehabilitering etter at pasienten er stabilisert. Å arbeide med mestringsstrategier og løsningsorientert terapi synes jeg er langt mer spennende enn medikamentell stabilisering (som dog er et nødvendig første skritt for mange).

   Du peker på et viktig problem: underdiagnostikk og underbehandling av psykiske lidelser hos rusmiddelbrukere, særlig ADHD. Dette vil være et prioritert område for Avhengighetsmedisinsk Forening etter akuttbehandling er sikret. Jeg skal ta det med til styret slik at vi kan finne en måte å følge opp slike gode innspill.

   Etter at jeg hadde skrevet bloggposten om HSØ RHFs unnvikelsesmanøver, demret det for meg at dette hadde jeg opplevd tidligere. Vi var fire leger som fikk audiens hos daværende helseminister Ansgar Gabrielsen. Han møtte oss helt alene, uten noen til å føre referat som kunne forplikte ham til handling. “Uformelt møte” er et antagelig et hyppig benyttet verktøy i forvaltningen for å gi inntrykk av lydhørhet og samtidig unngå å gjøre noe.

 4. July 6th, 2009 at 19:16
  Reply | Quote | #7

  Hei igjen Joe
  Tusen takk for at du definerte forskjellene mellom et formelt og et uformelt møte. Du skal vite alle de møtene vi har hatt oppigjennom årene, for å finne gode finansieringsmuligheter, uten at det har hjulpet oss noen på vei videre (alle har vært uformelle slik jeg ser det nå). Vi har vært på møte med alt fra tiltaksleder i store organisasjoner, som har fått midler av staten for å hjelpe slike små brukerorganisasjoner som våres, til ministere og alt mellom dette. Alle har uttrykt voldsom entusiasme for det vi driver med, mens handlingene deres har fortalt oss at det vi arbeider med ikke er et prioritert område i rus -og kriminalomsorgen. Dvs. at de ikke støtter tiltak som kan hjelpe folk til å bli gode foreldre for sine barn,slik at barna deres kanskje kan slippe å bli en kasteball i det offentligst system, de støtter ikke tiltak som kan bidra til at ektefeller kan bli likeverdige partnere og bli til glede for sine, at foreldre med rusmisbrukendebarn skal få slippe all bekymringer som følger med det å ha barnet sitt ute i misbruk, ei heller at rusmisbrukere som tyner store summer ut av samfunnskassa skal kunne bli funksjonelle samfunnsborgere som betaler skatt. Et par nede hos oss sa følgende: ” Det er trist at dere ikke får det dere trenger, bare det at dere hjelper oss til å være “nyktre” sparer samfunnet et sekssifret beløp i uka”.

 5. Tim
  October 16th, 2009 at 14:38
  Reply | Quote | #8

  Hei Joe,Mamma og Rita.

  Det er helt riktig som Joe nevner, at Dr martin haraldsen Behandlet meg etter den (franske metoden), og så videre deg Joe. Men vi må huske at nå som Linda kjemper sin sak”sit-in”, så var det akkurat samme situasjonen for meg da jeg møtte opp hos Dr.Martin Haraldsen..Jeg var fryktelig abstinent da jeg kom til ham, pga. for rask nedtrapping på metadon..det er også viktig for meg å nevne at jeg ble alvorlig syk av metadon, og at det var en nødvendighet at jeg gikk av..men lar hadde self. ikke noen strategi på hvordan de skulle hjelpe meg!!..3 år med rene urinprøver..og full omsorg for min sønn!
  Jeg ble så syk under den raske nedtrappingen, og den gang komunelege  Freddy Dhal, sa under siste møtet at jeg måtte finne mine egne”erstatningmedisin”..og pekte ned mot parken i Sfj. “tilsdede var:Lederen av Lar i vestfold..også min kurator, min rusteam kurator, og nevnte komunelege,,Alle 3 så bare ned i gulvet når Freddy Dhal sa dette.
   
  Jeg ble under nedtrappingen så syk at jeg ikke kunne ta vare på min sønn, og det tok så lang tid før vi møtte Dr. haraldsen, som trappet meg ned med Dolcontin(morfintabeletter)+ beroligende , så over på Temgesik..DETTE tok ikke så lang tid, og jeg hadde ikke noe nevneverdig ubehag under overgangen.
  Selfølgelig sa da barneværnet at han hadde vært så lenge hos sine besteforeldre, at han hadde det best (sosialt o.s.v), hvis han kunne fortsette og bo der..noe jeg ikke kunne argumentere mot..VONDT!

  Men idag går jeg på Temgesik..lavdosering+3 valium om dagen..jobber og fungerer i hverdagen nå…Hvis Lar kunne svart på hvordan de skulle ha hjulpet meg på en bedre måte en Dr.Martin Haraldsen, og Dr.Joe S Ekgren gjorde,..da skulle jeg begynnt å høre på dem!

  Lar visste at jeg ville komme til å bli så syk at jeg ikke kunne ta vare på min sønn, jeg har videre kjempet MOT lar de påfølgende årene..og vunnet!

  Jeg har bevist at jeg fungerer godt i samfunnet..vi har alle vannskelige dager, men som more (min bestemor) sier: retferdigheten seirer til slutt!

  Før jeg gir meg vil jeg bare understreke at samme Freddy Dhal, sitter som “sjefslege”, for lar her i vestfold!

  Uansett, jeg har sett så mye spådommer fra min Bestemor, (som tok seg av de morfinavhengige her i byen på 50 og 60 tallet alene)..gå slik hun sier..men hun maner hele tiden om at man må være tøff, og gå lar rett imot!!

  For meg virka det..tror de ble dr..tt lei av meg tilslutt!

  Så Joe, Mamma og Rita..dette vinner vi..min bestemor sa det til meg igår;-))

  M.V.H Tim