Om AMF

Update: October 19th, 2010

Kontakt-informasjon:
AMF@avhengighetsmedisin.no
Tlf 4548 8008Styret i AMF

Åshild Larsdotter Vivelid – spesialist i almenmedisin, spesialist i samfunnsmedisin
Harald Andersen, professor emeritus,
Guttorm Raknes – spesialist i klinisk farmakologi, almenlege
Erling Åserud – spesialist i almenmedisin
Joe Siri Ekgren – almenlege

In memoriam:
Roger Gundersen – spesialist i almenmedisin


Vedtekter for Avhengighetsmedisinsk Forening(AMF)

Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet 29.04.06.

§ 1 FORMÅL
Avhengighetsmedisinsk forening er en spesialforening [Forslag: under Den norske lægeforening av leger] som vil styrke og utvikle det vide faget Avhengighetsmedisin ved å inkludere kolleger av alle kategorier. Det skal kunne appliseres i ulike arbeidsområder innen medisinen. Parallelt med dette vil fokus rettes mot opprettelse og vedlikehold av spesialiteten Avhengighetsmedisin.

Foreningens oppgaver er å fremme utvikling innen avhengighetsmedisin, både vitenskapelig, i praktiske medisinske servicefunksjoner og i utdannelse og undervisning; fremme kontakt mellom grupper og enkeltpersoner som er interessert i avhengighetsmedisin og fokusere på medlemmenes faglige og økonomiske interesser i tett samarbeid med yrkesforeningene i Legeforeningen.

Avhengighetsmedisinsk forening skal særlig arbeide for å:

 1. Opprette spesialiteten avhengighetsmedisin
 2. Gjennom faglig og politisk arbeid sikre at pasienter med avhengighetslidelser, rusmiddelavhengige og spilleavhengige, får adekvat medisinsk behandling på alle nivåer i helsetjenesten: akutt, intermediært, langsiktig

ved å:

 1. Styrke grunnutdanningen i avhengighetsmedisin under legestudiet
 2. Styrke etterutdanningen i avhengighetsmedisin blant almenleger
 3. Styrke avhengighetsmedisinsk forskning
 4. Styrke aktiviteten og samarbeidet mellom primær- og spesialisthelsetjenesten i de avhengighetsmedisinske miljøene nasjonalt
 5. Styrke samarbeidet med avhengighetsmedisinske fagmiljøer internasjonalt
 6. Styrke formidling av avhengighetsmedisinske synspunkter i samfunnet og være en fagpolitisk premissleverandør
 7. Styrke autonomi og mestring hos pasienter med avhengighetslidelser
 8. Representere et faglig diskusjonsforum med høyde for forskjellige modeller og ståsteder innenfor avhengighetsmedisin, og være et profesjonelt nettverk for kolleger som ønsker å tilegne seg ny kunnskap i feltet avhengighetsmedisin
 9. Gå i bresjen for deskriptiv språkbruk istedet for normativ: dvs “avhengighet” istedet for “rus”, “avhengig” eller “bruker” istedet for “misbruker”.
 10. Gjennom massemedier og andre informasjonskanaler formidle faglige synspunkter som gjelder avhengighetsmedisin.

§ 2 MEDLEMSKAP

Avhengighetsmedisinsk forening er en spesialforening for leger i avhengighetsmedisinsk arbeid. Som medlemmer i Avhengighetsmedisinsk Forening kan opptas alle leger som er medlem av Den norske lægeforening. I tillegg kan som medlemmer opptas fagfolk fra andre miljø som arbeider med avhengighet, f.eks. nevropsykolog eller jurist, men uten stemmerett og uten rett til å bli valgt inn i styret.

Personer over 70 år skal fritas for medlemskontingent.

Medlemskap opphører ved forsømt kontingentinnbetaling i to år.

§ 3 ÅRSMØTET
Årsmøtet er Avhengighetsmedisinsk forenings høyeste myndighet. Det innkalles til ordinært årsmøte hvert år.

Årsmøtet holdes innen utgangen av august. Saker som ønskes tatt opp på ordinært årsmøte sendes styret senest 4 uker før årsmøtet. Årsmøtet må gjøres kjent for medlemmene i form av skriftlig innkalling med saksliste minst to uker i forveien.

Ekstraordinært årsmøte skal innkalles når minst fire medlemmer av styret krever dette skriftlig, eller når minst 1/4 av medlemmene skriftlig forlanger det. Sammen med kravet om slikt ekstraordinært årsmøte skal angis de saker som ønskes tatt opp til behandling på møtet. Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst tre ukers varsel, og møtet avholdes senest åtte uker etter at kravet om slikt årsmøte er mottatt.

§ 4 AVSTEMNING
Valg og saker som tas opp til avstemning på ordinært eller ekstraordinært årsmøte avgjøres av de frammøtte ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Ved stemmelikhet ved valg av leder eller styremedlemmer foretas omvalg mellom de kandidater som har fått like mange stemmer.

Lovendringsforslag krever 2/3 flertall for å bli vedtatt.

Årsmøtet/ekstraordinært årsmøte er beslutningsdyktig uavhengig av antall fremmøtte.

Skriftlige valg gjennomføres dersom krav om dette settes fram på årsmøtet.

§ 5 VALGKOMITÉ
Avhengighetsmedisinsk forening skal ha valgkomité på tre medlemmer som velges på årsmøtet. Valgkomitéen velger selv leder og funksjonstid på to år. Valgkomitéen forbereder valg på ny leder, styremedlemmer og varamedlemmer og valgkomitéens forslag sendes til medlemmene sammen med  sakslisten senest 2 uker før årsmøtet.

§ 6 STYRET
Avhengighetsmedisinsk forening ledes av et styre på fem medlemmer med to varamedlemmer. Disse velges av og på årsmøtet i odde år, men tiltrer 1. september. Leder velges særskilt som en av de fem. Hver av landets fem helseregioner bør være representert i styret. Det skal minst være to representanter av hvert kjønn i styret. Styret og varamedlemmene har to års funksjonstid. Gjenvalg kan finne sted. Dersom et medlem går ut av styret før valgperioden er ute, erstattes vedkommende av første
varamedlem. Funksjonstiden blir da tilsvarende det utgåtte medlems. Styret konstituerer seg på første styremøte. Styret er beslutningsdyktig når fire medlemmer eller varamedlemmer møter eller er samlet om det, som ved møteforum på internett eller lignende. Varamedlemmene har møte- og talerett til hvert styremøte, men stemmerett kun dersom de møter istedenfor et medlem.

Prosjektgruppeledere har møte- og talerett i styresaker som angår deres område.

§ 7 PROSJEKTGRUPPER
Styret kan etter behov opprette prosjektgrupper. Årsmøtet avgjør om prosjektgruppene skal være permanente. Prosjektgruppene er ansvarlige overfor styret.

§ 8 OBSERVATØRER
Avhengighetsmedisinske miljø ved Universitetene i Norge inviteres til å ha en observatør hver i styret.

§ 9 REGNSKAP
Regnskapsåret følger kalenderåret. Regnskapet godkjennes og budsjett vedtas på ordinært årsmøte.

§ 10 OPPLØSNING
Avhengighetsmedisinsk forening kan oppløses etter vedtak av årsmøtet. Dette årsmøtet må være innkalt etter reglene i § 3.

 1. Isak A Wøien
  October 23rd, 2009 at 10:27
  Reply | Quote | #1

  Jeg ønsker og være delaktig og tilføre den kunskap jeg måtte kunne inneha, for denne målsettingens gjenomføring.
  Min erfaring består av misbruk på alle nivåer og de fleste illegale substanser som har funnets i Norge de siste 25-30 år, samt som barn av rusavhengige hippies på tidlig 70-tall.
  Jeg mener bestemt at jeg har en evne til og analysere problemstillingen på en kvalitativ måte.
  Vær så vennlig og kontakt meg på min mobil: 46353602 eller via Arild Knutsen, FHN, eller via mailadressen som finnes knyttet til denne tilbakemeldingen.
  Mvh Isak Andre Wøien

 2. Olaf Fjærestad
  September 4th, 2010 at 09:42
  Reply | Quote | #2

  Kjempeflott tiltak. Har møtt leger som enkeltpersoner , med slike meninger , men å se dem organisere seg under en “paraply” gleder meg stort. Er så heldig å ha en fra styret som fastlege , er LAR-pas. med div. medisinske komplikasjoner. Lykke til i arbeidet med å opplyse brorparten av Den Norske Legestanden. Mvh. Olaf F.

TOP